szkoleniapta.pl

Archiwum szkoleń

 

banner-header

Wprowadzenie


Na stronie tej znajdą Państwo podsumowanie wyników badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników forum. Badanie to zostało przeprowadzone za pomocą ankiety.

Większość pytań to pytania zamknięte, w których respondenci poddają ocenie w skali 0-10 poszczególne nazwane w ankiecie elementy szkolenia (kategorie). Ankieta zawiera także pytania otwarte, pozwalające respondentom na zawarcie dodatkowych uwag. Odpowiedzi na te pytania zostały skategoryzowane podczas procesu analizy ankiet.

Ankiety można było pobrać na recepcji konferencji. Wypełnienie i oddanie ankiety było dobrowolne. Każdy respondent oddający ankietę otrzymywał drobny upominek (piłeczkę antystresową lub breloczek). Większość ankiet zostało złożonych w sobotę - czyli dzień oficjalnego zakończeniem Forum.


Statystyka personalna, liczba ankiet

W konferencji brało udział 1073 osoby, w tym:

  • Słuchaczy wykładów: 893
  • Wykładowców: 30
  • Wystawców/przedstawicieli: około 150
274 osób oddało wypełnioną ankietę. Stanowi to 30,68% wszystkich słuchaczy.

Analizę przeprowadzono wielostopniowo. Najpierw wszystkie zebrane ankiety zeskanowano i wykonano statystyki dla pytań zamkniętych. Następnie dokonano kategoryzacji odpowiedzi na pytania otwarte i wreszcie analizy poszczególnych grup odpowiedzi.

Wszystkie statystyki liczbowe i deskrypcyjne oraz procentowe podawane są poniżej po analizie wszystkich 274 ankiet.

Liczba:
Słuchaczy: 893
Wykładowców: 30